بخشهاى علامات امام و صفات و شرايط امامت‏

بخش اول ائمه در قريش هستند و چرا امام را امام گفته‏اند

بخش دوم دو امام در يك زمان نخواهد بود مگر ديگرى صامت و خاموش باشد

بخش سوم كيفر كسى كه ادعاى امامت كند بدون لياقت يا پرچمدار ستم باشد و يا اطاعت از امام ستمگر كند

بخش چهارم صفات امام و شرايط امامت

بخش چهارم راهنماى امامت و وجه امتياز بين مدعيان واقعى و ياوه‏سرايان در اين بخش داستان حبابه والبيه است‏

بخش پنجم عصمت ائمه عليهم السلام و لزوم عصمت امام

بخش ششم معنى آل محمّد و اهل بيت و عترت و اهل و رهط و عشيره و ذريه صلوات اللَّه عليهم اجمعين

بخش هفتم هر نژاد و خويشاوندى قطع است مگر خويشاوندى با پيامبر

بخش هشتم امامان از فرزندان حسين عليه السّلام هستند و امامت پس از آن جناب در دو برادر نخواهد بود

بخش نهم صحيح نبودن غلو در باره پيامبر اكرم و ائمه و توضيح معنى تفويض و آنچه صحيح است نسبت دادن و آنچه صحيح نيست‏

بخش يازدهم نسبت ندادن سهو و اشتباه به ائمه عليهم السّلام

بخش دوازدهم مقام و اطاعت از آنها مانند مقام و اطاعت از پيامبر است و در فضل و مقام مساويند

بخش سيزدهم افعال و احوال شگفت انگيز ائمه عليهم السّلام و وجوب تسليم در مقابل آنها در تمام اين موارد