بخش‏هاى ديگر ولايت و دوستى و دشمنى با ائمه عليهم السّلام‏

بخش اول لزوم دوستى با دوستان ائمه عليهم السّلام و دشمنى با دشمنان آنها

بخش دوم در باره عقاب و كيفر كسى كه جز مواليان خود را دوست بدارد و معنى اين جمله‏

بخش سوم آنچه پيامبر دستور داده بمردم از خير خواهى نسبت بائمه و لزوم گرفتن اطراف ائمه و معنى جماعت و كيفر پيمان‏شكنان‏

بخش چهارم ثواب دوست داشتن و يارى و ولايت ائمه عليهم السّلام كه امان از آتش جهنم است

بخش پنجم دوستى با ائمه عليهم السّلام علامت پاكى ولادت و دشمنى با آنها علامت آلودگى ولادت است

بخش ششم جاهائى كه دوستى ائمه عليهم السّلام در آنجاها سودمند است و اينكه ائمه عليهم السّلام هنگام مرگ و غير آن مى‏آيند و در قبر از ولايت آنها سؤال ميكنند

بخش هفتم اعمال قبول نميشود مگر با ولايت

بخش هشتم آنچه لازم است مراعاتش از نظر حفظ احترام پيامبر در مورد ائمه عليهم السّلام و كيفر قاتل و ظالم و خواركننده آنها و كسى كه بايشان كمك نكرده‏

بخش نهم شدت محنت و گرفتارى ائمه عليهم السّلام و اينكه آنها از همه مردم بيشتر مصيبت مى‏بينند و آنها جز با شهادت از دنيا نميروند

بخش دهم سرزنش دشمن ائمه عليهم السّلام و اينكه او كافر است و خونش حلال و ثواب لعنت بر دشمنان ائمه عليهم السّلام‏

بخش يازدهم كيفر كشنده پيامبر يا امام و اينكه پيامبر و امام را نمى‏كشد مگر زنا زاده

بخش دوازدهم پاداش كسى كه با آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شهيد شود

بخش سيزدهم حق امام (ع) بر مردم و حق مردم بر امام عليه السّلام‏

بخش چهاردهم در آداب معاشرت با امام‏

بخش پانزدهم كيفيت صلوات فرستادن بر ائمه عليهم السّلام

بخش شانزدهم چهارپايان و پرندگانى كه ائمه را دوست دارند و آنچه بر بال هدهد نوشته شده از فضل و مقام ائمه عليهم السّلام و اينكه آنها بزبان پرنده‏ها و چهارپايان واردند

بخش هفدهم جمادات و نباتاتى كه اقرار بولايت ائمه عليهم السّلام كرده‏اند