ابواب طب درمان بيماريها، خواص داروها

باب پنجاهم چرا پزشك را طبيب گويند، آنچه در باره طبابت رسيده مراجعه به پزشك

باب پنجاه و يكم- در مداوا بحرام

باب پنجاه و دوم درمان تب و يرقان و پر خونى و نشانه آنها

باب پنجاه و سوم حجامت، حقنه، سعوط، قى‏

باب پنجاه و چهارم پرهيز كردن و خوددارى

باب پنجاه و پنجم درمان سردرد

باب پنجاه و ششم مداواى چشم و گوش

باب پنجاه و هفتم: درمان ديوانگى، غش، اختلال مغز

باب پنجاه و هشتم درمان اعضاء ديگر رو و درمان دندان و دهن

باب پنجاه و نهم درمان كرم شكم‏

باب شصتم درمان كرمى كه بسوراخهاى تن در آمده

باب شصت و يكم: درمان ورم كبد، دردهاى درون و پهلو

باب شصت و دوم: درمان شكم رفتن، زحير، درد معده، سردى و سستى آن

باب شصت و سوم درمان دردهاى گلو و شش و درمان سرفه و سل‏

باب (شصت و چهارم) زكام‏

باب شصت و پنجم درمان بادهاى دردناك‏

باب شصت و ششم درمان چكيدن شاش و درد مثانه و سنگ مثانه

باب شصت و هفتم درمان درد مفاصل و عرق النساء

باب شصت و هشتم درمان زخم ريش و درد آبله

باب شصت و نهم دارو براى درد شكم و پشت‏

باب هفتادم: درمان بواسير و برخى نوادر

باب هفتاد و يكم: آنچه براى بلغم، رطوبت، خشكى، علت آنها و براى فلج نافع است

باب هفتاد و دوم: درمان بلبله و عطش فزون و خستگى دهن

باب هفتاد و سوم: درمان زهرها و گزيدن جانوران موذى‏

باب هفتاد و چهارم: درمان وباء

باب هفتاد و پنجم دفع خوره، پيسى، بهق، و درد بد