چند بخش در باره ساير فضائل و مناقب و عظمت ائمه عليهم السّلام

بخش اول بيان ثواب فضائل و ارتباط با آنها و مسرور نمودن و تماشاى جمالشان

بخش دوم ارزش گفتن شعر در باره اين خانواده‏

بخش سوم كيفر كسى كه كتمان فضائل ائمه را نمايد و يا در مجلسى بنشيند كه بر آنها عيب بگيرند يا ديگرى را بر آنها مقدم بدارد بدون تقيه و اجازه اين عمل در هنگام ضرورت و تقيه‏

بخش چهارم نهى از گرفتن فضائل ائمه از مخالفين‏

بخش پنجم روايات جامع فضائل و مناقب ائمه عليهم السّلام‏

بخش ششم برترى ائمه عليهم السّلام از انبيا و تمام مردم و پيمان گرفتن براى آنها از ملائكه و ساير مردم و پيامبران اولو العزم باين مرتبه نرسيدند مگر بواسطه محبت آنها

بخش هفتم دعاى انبياء بواسطه توسل و شفاعت اين خانواده مستجاب شده

بخش هشتم فضيلت پيامبر و اهل بيتش بر ملائكه و شهادت ملائكه بولايت ايشان

بخش نهم ملائكه خدمت ائمه ميرسيدند و پاى بر فرش ايشان ميگذاشتند و آنها را ميديدند

بخش دهم اسماء ائمه عليهم السّلام بر عرش و كرسى و لوح و پيشانى ملائكه و درب بهشت و چيزهاى ديگر نوشته است‏ احتجاج: قاسم بن معاويه گفت: بحضرت صادق عليه السّلام عرضكردم

بخش يازدهم جنيان خدمتگزاران ائمه عليهم السّلام هستند براى آنها آشكار مى‏شوند و از مسائل دينى خود سؤال مى‏كنند

بخش دوازدهم اسم اعظم در نزد آنها است و بوسيله آن كارهاى شگفت انگيز انجام ميدهند

بخش سيزدهم ائمه عليهم السّلام قادر بزنده كردن مرده و شفاى كور و پيس هستند و آنها داراى تمام معجزات انبياء هستند

بخش چهاردهم ابرها در اختيار ائمه عليهم السّلام است و امكانات براى آنها آماده است‏

بخش پانزدهم ائمه عليهم السّلام حجت خدايند بر تمام عوالم و همه مخلوقات

بخش شانزدهم ابدال همان ائمه عليهم السّلام هستند

بخش هفدهم صاحب اين امر محفوظ است و او به پيشگاه پروردگار مى‏آيد با مؤمنين هر عصر

بخش هيجدهم خصائص ائمه عليهم السّلام