Imama dan Hujjah 1

Bab 1. Keperluan kepada al-Hujjah

BaB 2. Tingkatan Para Nabi, Para Rasul Dan Para Imam A.S

Bab 3. Perbezaan antara rasul, nabi dan muhaddath

Bab 4. Sesungguhnya al-Hujjah tidak dapat diperkukuhkan untuk Allah Ke atas makhluk-Nya kecuali melalui seorang imam a.s

Bab 5. Sesungguhnya bumi tidak pernah sunyi daripada al-Hujjah

Bab 6. Jika tidak tinggal di bumi kecuali dua orang lelaki, nescaya salah seorang daripada mereka berdua adalah al-Hujjah

Bab 7. Mengenali seorang imam a.s dan merujuk [segala perkara] kepadanya

Bab 8. Fardu mentaati para imam a.s

Bab 9. Sesungguhnya para imam a.s adalah saksi-saksi Allah ke atas makhluk-Nya

Bab 10. Sesungguhnya para imam a.s adalah penunjuk

Bab 11. Sesungguhnya para imam adalah uli amri llah dan penyampai ilmu-Nya

Bab 12. Sesungguhnya para imam a.s adalah khalifah Allah di bumi-Nya dan pintu-pintu-Nya yang didatangi

Bab 13. Sesungguhnya para imam a.s adalah cahaya Allah a.w

Bab 14. Sesungguhnya para imam a.s adalah tiang-tiang bumi

Bab 15. Hadis-hadis yang luar biasa tentang kelebihan imam a.s dan sifat-sifatnya

Bab 16. Sesungguhnya para imam a.s adalah mereka yang mempunyai kuasa dan merekalah yang didengkikan

Bab 17. Sesungguhnya para imam a.s adalah mereka yang disebutkan oleh Allah a.w di dalam kitab-Nya

Bab 18. Sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah para imam a.s

Bab 19. Apa yang difardukan oleh Allah a.w dan Rasul-Nya s.a.w adalah bersama para imam a.s

Bab 20. Sesungguhnya Ahl al-Zikr yang Allah perintahkan makhluk-Nya supaya bertanya kepada mereka merupakan para imam a.s

Bab 21. Sesungguhnya mereka yang disifatkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dengan ilmu adalah para imam a.s

Bab 22. Sesungguhnya orang yang mendalam ilmunya adalah para imam a.s

Bab 23. Sesungguhnya para imam a.s dikurniakan ilmu yang ditetapkan di dalam dada mereka

Bab 24. Tentang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dan mewariskan mereka dengan kitab-Nya, mereka adalah para imam a.s

Bab 25. Sesungguhnya para imam di dalam kitab Allah ada dua jenis: Imam yang menyeru kepada Allah dan imam yang menyeru kepada neraka

Bab 26. Sesungguhnya al-Qur'an memberi petunjuk kepada imam a.s

Bab 27. Sesungguhnya nikmat yang telah disebut oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah para imam a.s

Bab 28. Sesungguhnya mutawassimin yang disebut oleh Allah di dalam kitab-Nya, mereka adalah para imam a.s

Bab 29. Pembentangan semua amalan kepada Nabi s.a.w dan para imam a.s

Bab 30. Sesungguhnya jalan (wilayah) yang digalakkan supaya tetap di atasnya adalah wilayah Ali a.s

Bab 31. Sesungguhnya para imam a.s adalah galian ilmu, pokok kenabian dan tempat turunnya malaikat

Bab 32. Sesungguhnya para imam adalah pewaris ilmu, seorang (imam) mewarisi ilmu daripada seorang (imam) yang lain

Bab 33. Sesungguhnya para imam a.s telah mewarisi ilmu Nabi s.a.w, ilmu semua nabi dan wasi sebelum mereka

Bab 34. Sesungguhnya para imam a.s di sisi mereka semua kitab yang diturunkan di sisi Allah a.w dan sesungguhnya mereka mengetahui [nya] sekalipun berbeza bahasanya

Bab 35. Sesungguhnya tidak seorangpun yang telah mengumpulkan al-Qur'an kesemuanya melainkan para imam a.s., sesungguhnya mereka mengetahui semua ilmu

Bab 36. Apa yang diberikan kepada para imam a.s tentang "nama Allah yang maha besar"

Bab 37. Tanda-tanda para nabi a.s dimiliki oleh para imam a.s

Bab 38. Apa yang dimiliki oleh para imam a.s terhadap senjata Rasulullah s.a.w dan barang miliknya

Bab 39. Umpama senjata Rasulullah s.a.w sepertilah Tabut pada Bani Israel

Bab 40. Padanya sebutan mashaf, al-Jafar, al-Jami' dan mashaf Fatimah a.s