ابواب: حقوق مؤمنان بر يك ديگر و برخى احوال آنان

باب پانزدهم: در حقوق برادران و اينكه يادآورى آنان از همدگر مستحب است: و مطالب ديگرى كه با اينها مناسبت دارند

باب شانزدهم برادر دارى و از دوستان پدر نگهدارى

باب هفدهم: در فضيلت برادرى در راه خدا و اينكه مؤمنان برادر يك ديگرند

باب هيجدهم: فضيلت دوست داشتن مؤمنان و نگاه بآنان‏باب هيجدهم: فضيلت دوست داشتن مؤمنان و نگاه بآنان‏

باب نوزدهم: همه مؤمنان يك دگر را دوست دارند انواع برادران و دوستان‏

باب بيستم: در برآوردن حاجت مؤمنان و كوشش در باره آن

باب بيست و يكم: ديد و بازديد برادران، برخوردشان با هم، و همنشينى آنها در زنده كردن امر امامانشان عليهم السلام‏

باب بيست و دوم: در باره تزويج مؤمن يا پرداخت وام او يا بخدمت گرفتن او با خدمت و اندرز باو

باب بيست و سوم در خوراك دادن بمؤمن و نوشانيدن او، و پوشاندن او و پرداخت وام او

باب بيست و چهارم ثواب كسى كه نياز نابينا را كفايت كند

باب بيست و پنجم در فضيلت شنواندن سخن به كربى دلتنگى‏

باب بيست و ششم: ثواب كسى كه يك خانواده مؤمن را سرپرستى كند

باب بيست و هفتم: در باره كسى كه مؤمنى را در خانه‏اى نشيمن دهد و در كيفر كسى كه او را از آن جلو گيرد

باب بيست و هشتم مهربانى با همدگر، توجه بهمدگر، اظهار دوستى و نيكى كردن و صله دادن. و ايثار و همدردى و زنده داشتن مؤمن

باب بيست و نهم. كسى كه شايسته است و سزاوار ترحم است

باب سى ام: فضل احسان و بخشش و كار خير و كسى كه سزاوار آنها ميباشد

باب سى و يكم در باره معاشرت با يتيمان و خوردن مال آنان و ثواب جا دادن بآنها و ثواب مهرورزى با آنها و عقاب آزار كردن آنان‏

باب سى و دوم آداب آميزش با نابينايان و زمين‏گيران و گرفتاران بدردهاى مسرى

باب سى و سوم در يارى ناتوان و ستمديده و بداد آنها رسيدن و گرهگشائى از مؤمنان و جلوگيرى از تجاوز بآنان و پرده‏پوشى از عيوبشان

باب سى و چهارم كسى كه سود بمردم رساند و فضيلت اصلاح ميان مردم

باب سى و پنجم در انصاف و عدالت

باب سى و ششم عوض دادن بخوبيها و نكوهش بدى كردن در برابر نيكى و در باره اينكه مؤمن گمنام است

باب سى و هفتم باز هم در اينكه مؤمن گمنام است و از كار خيرش قدردانى نشود

باب سى و هشتم: باب هديه و پيشكش

باب سى و نهم باب ماعون، ظرف عاريه‏

باب چهلم چشم پوشى از عيوب مردم و ثواب كسى كه بدى خود را دشمن دارند نه از مردم را

باب چهل و يكم ثواب پاك كردن و اصلاح راه عبور مردم و رهنمائى براه براى ديگران

باب چهل و دوم در نرمش و آرامش و جلوگيرى از آزار و در هميارى بر نيكى و تقوى

باب چهل و سوم نصيحت به مسلمانان و اندرز بآنان و پذيرش نصيحت آنان‏

باب چهل و چهارم در ادب داشتن، و در باره كسى كه اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود

باب چهل و پنجم فضيلت رازدارى و نكوهش فاش كردن اسرار

باب چهل و ششم در احتراز از جاهاى تهمت آور و همنشينى با متهم

باب چهل و هفتم لزوم وفاء بوعده و تعهد و نكوهش مخالفت با آنها

باب چهل و هشتم در باره مشورت و پذيرش آن، و كسى كه سزد با او مشورت كرد، و خيرخواهى مشورتخواه و نهى از خود راى بودن

باب چهل و نهم بخود توانگر و بى‏نياز از مردم و بى‏طمع بآنها

باب پنجاهم: پرداخت سپرده و اداء امانت

باب پنجاه و يكم در تواضع و فروتنى

باب پنجاه و دوم در مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد

باب پنجاه و سوم نهى از عجله كردن كسى است در خوردن خوراكش يا در قضاى حاجتش

باب پنجاه و چهارم در ثواب كسى كه خاشاكى از رخسار مؤمن زدايد و در روى او لبخند زند

پ‏باب پنجاه و پنجم اندازه گرامى داشتن و نهى از رد آن و معناى آن

باب پنجاه و ششم در باره كسى كه مؤمنى را خوار كند يا اهانت نمايد يا حقير شما رد و او را مسخره كند يا سركوفت زند يا گفته او را رد كند و نهى از رد كردن گفته او و از لقب بد گفتن بهم

باب پنجاه و هفتم در كسى كه مؤمنى را بترساند يا بزند يا آزار كند يا سيلى بزند يا بر عليه او كمك كند يا باو دشنام دهد و نكوهش روايت كردن بضرر مؤمن‏

باب پنجاه و هشتم در خيانت و كيفر حرامخوارى

باب پنجاه و نهم در باره كسى كه دريغ دارد از مؤمن چيزى را از خودش يا از ديگرى يا برادرش از او كمكى خواهد و كمكش نكند يا در انجام آن خيرخواه او نباشد

باب شصتم در باره كناره‏گيرى و قهر كردن

باب شصت و يكم در باره كسى كه در بندد بر مؤمن

باب شصت و دوم در باره تهمت و بهتان و بدگمانى به برادران و نكوهش دهن نگرى از مردمان

باب شصت و سوم در باره دو زبان و دو رو

باب شصت و چهارم در باره كينه و دشمنى و كشمكش و تجاوزگرى با مردان

باب شصت و پنجم در وارسى از عيوب مردم و فاش كردن آنها و جستجو از لغزشهاى مؤمن و سركوفت بدانها

باب شصت و ششم در باره غيبت‏

‏باب شصت و هفتم در باره سخن‏چينى‏

باب شصت و هشتم مكافات بر بدى و آنچه بدان پيوست دارد

باب شصت و نهم در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان

باب هفتادم در ستم و سركشى

باب هفتاد و يكم در باره بد برخوردى و كسى كه مردم از ترس شرش او را احترام كنند، و كسى كه از شرش در امان نباشند و بخيرش اميد ندارند

باب هفتاد و دوم در باره نيرنگ و گول زدن و دغلى و فتنه‏انگيزى

باب هفتاد و سوم در باره چشمك زدن و بدگوئى و ليچار و مسخره و استهزاء

باب هفتاد و چهارم در باره سفيه و پست‏منشان

باب هفتاد و پنجم در باره ترسوئى

باب هفتاد و هفتم در اسراف و تبذير و حقيقت آنها

باب هفتاد و هشتم باب ديگر در ذم اسراف و تبذير بيش از آنچه گذشت در باب پيش‏

باب هفتاد و نهم در ظلم و انواع ظلم، و مظالم عباد، و كسى كه مالى از جز راه حلال گرفته و در ناحق خرج كرده، و فساد در زمين‏

باب هشتادم آداب ورود بر شاهان و اميران

باب هشتاد و يكم در باره احوال ملوك و امراء، و كدخدايان، و سرپرستان و رؤسا و ميزان عدالت و ستم آنها

باب هشتاد و دوم در باره اعتماد بستمكاران و دوستى و فرمانبرى آنان

باب هشتاد و سوم در باره خوردن از مال ظالمان و پذيرفتن بخششهاى آنان‏

باب هشتاد و چهارم رد ظلم از مظلوم‏ها، و بردن حوائج مؤمنان نزد سلاطين

باب هشتاد و پنجم نهى از دوستى با كفار و آميزش با آنها و فرمانبردن از آنها و دعاء براشان

باب هشتاد و ششم در باره رفتن به بلاد مخالفان و كفار و با آنها بودن

باب هشتاد و هفتم در تقيه و مدارا

باب هشتاد و هشتم كسى كه بى‏دعوت بخوراك كسى رود، و كسى كه بى‏اجازه‏اش از خانه جائز است خورد

باب هشتاد و نهم تشويق باجابت دعوت مؤمن و تشويق بخوردن از خوراك برادر

باب نودم خوب خوردن در خانه برادر مؤمن

باب نود و يكم در آداب مهمان و ميزبانى و كسى كه مهمان كردنش شايسته است

باب نود و دوم در باره تعارف كردن خوراك و غيره به برادر مؤمن

باب نود و سوم- در فضيلت مهماندارى و احترام مهمان

باب نود و چهارم كسى كه بشهرى درآيد مهمان برادران خود باشد و در اندازه مهمانى

باب نود و پنجم در آداب مجالس، و جاهاى شايسته نشستن و ناشايسته و اندازه تواضع براى كسى كه وارد مجلس مى‏شود

باب نود و ششم در شيوه نشستن و انواع نشستن